Kişisel Verilerin Aktarılması Prosedürü

EKLER POMPA PAZARLAMA İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI PROSEDÜRÜ

 

Ekler Pompa Pazarlama İth.İhr.San Ve Tic.Ltd.Şti. (Ekler Pompa) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)’nun 8. Maddesinde yer aldığı gibi, işlediği kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt içinde başka bir gerçek ya da tüzel kişiye aktarımını yapmaz. Aktarımın gerekçeleri dışında başka bir konuda ilgili kişinin kişisel verisi 3. bir başka kurum ile paylaşılmaz.

 

Ekler Pompa’nın kişisel verileri 3. Kişilere aktarması, Ekler Pompa Pazarlama İth.İhr.San Ve Tic.Ltd.Şti. Aydınlatma Metninde ve aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında gerçekleştirilir:

 

*Kanunen yetkili kurumlar ile paylaşım;

Kurumun hukuki yetkisi dâhilinde, talep ettiği amaçla sınırlı olarak, hukuki süreçlerinde kullanılmak üzere bilgi talepleri olması durumunda ilgili kişinin açık rıza onayı aranmaksızın ilgili resmi mercilerle kişisel veriler paylaşılabilmektedir.

 

*Tedarikçi ve dış hizmet sağlayıcıları ile paylaşım;

 

Ekler Pompa tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişisel veri sahiplerine önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin icrası,

 

Ekler Pompa tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

 

Ekler Pompa tarafından yürütülen ticari ve/ve ya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

 

Ekler Pompa’nın ticari ve/ve ya iş stratejilerinin planlanması ve/ve ya icrası amaçlarıyla kişisel veriler paylaşılabilmektedir.

 

Ekler Pompa,  kişisel veri aktarımı yaptığı ve / ve ya yapacağı gerçek ve / ve ya tüzel kişilerden (tedarikçi, iş ortağı, dış hizmet sağlayıcı, vb.) kişisel verilerin Kanun’a uygun şekilde işlemlere tabi tutulacağına dair “TAAHHÜTNAME” alır.

 

Ekler Pompa, Kanun’un 5. Maddesi’nin 2. Fıkrasındaki (aşağıda) şartlardan birinin varlığı halinde, verilerin aktarılması konusunda ilgili kişinin açık rızasını almak zorunda değildir:

 

  1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
  3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

  1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Yeterli önlemleri almak kaydıyla, Kanun’un 6. Maddesi’nin 3. Fıkrası gereği Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

Ekler Pompa iş süreçlerinin hiç birisinde işlediği kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktadır.