KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

EKLER POMPA PAZARLAMA İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

 1. Giriş
 2. Amaç
 3. Tanımlar
 4. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uygulanacak Temel İlkeler
 5. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
 6. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

6.1. Kişisel veri sahibini aydınlatma yükümlülüğü

6.2. İlgili kişilerin başvurularını yanıtlama yükümlülüğü

6.3. Kişisel verilerin güvenliğini sağlama yükümlülüğü

 1. Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Verilerin İşlenmesi
 2. Kişisel Veri İşleme Amaçları
 3. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
 4. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi
 5. Kişisel Verilerin Aktarılması
 6. Kişisel Verilerin Gizliliği

13.Çerez Politikası

 1. Giriş

Ekler Pompa Pazarlama İth.İhr.San Ve Tic.Ltd.Şti. (Ekler Pompa) olarak, kişisel verilerin korunması yönünde çıkan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun olarak hazırladığımız  EKLER POMPA PAZARLAMA İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI, şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin genel ilke ve prensiplerini içermektedir. Kanunda açıklanan içeriklere uyum bakımından Ekler Pompa kişisel veri sahiplerini bu politika aracılığıyla bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi konusundaki sorumluluğumuzun farkında oluşumuz neticesinde hazırladığımız işbu politikanın kapsamında verileriniz işlenmekte ve korunmaktadır.

 

 1. Amaç

 

EKLER POMPA PAZARLAMA İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI, şirketimizin veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerini işlediği ve koruduğu ilgili kişilerin aydınlatılması, amacıyla hazırlanmıştır. Bu politikamızın konusu, Ekler Pompa’nın müşterileri, şirket yetkilileri ve hissedarları, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri, eski personelleri, ziyaretçileri ve sair üçüncü kişileri Kanun kapsamında politikalarımız hakkında bilgilendirmektir.

 

 1. Tanımlar

 

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Ekler Pompa.

Ekler Pompa Pazarlama İth.İhr.San Ve Tic.Ltd.Şti.

Kişisel Veri

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örn: Ad, soyad, TC.no, e-posta, gsm no, kredi kartı no, vb.

Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veri

Özel nitelikli kişisel veriler, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olabilmesine veya ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Örn: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, sağlık verisi, mezhep, vb.

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri İşleyen

Veri işleyen, veri sorumlusu adına kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir.

 

 

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Diğer bir ifade ile anonim hale getirme bir veri kümesindeki tüm doğrudan ve dolaylı tanımlayıcıların çıkarılarak veya değiştirilerek ilgili kişinin kimliğinin saptanabilmesinin engellenmesi ya da bir grup veya kalabalık içinde ayırt edilebilir olma özelliğini, bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek şekilde kaybetmesidir.

Politika

Ekler Pompa Pazarlama ith.ihr.San.ve Tic.Ltd.Şti.. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’dır.

Veri Kayıt Sistemi

Veri kayıt sistemi, kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uygulanacak Temel İlkeler

 

Kanun’un 4. Maddesi uyarınca kişisel veriler, Kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun bir şekilde işlenmelidir. Bu nedenle Ekler Pompa kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki temel ilkelere uymakla yükümlüdür.

 

*Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olunması. 

*Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama.

*Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme.

*İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma:.

* İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 

Kişisel veriler, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak işlenmelidir. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 1. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

 

6.1. Kişisel veri sahibini aydınlatma yükümlülüğü:

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Veri Sorumlusu sıfatıyla Ekler Pompa, ilgili kişinin verilerini ne şekilde işleyeceği konusunu aydınlatması gerekmektedir. Bu bağlamda, Kanun’un 10. Maddesinde, bilgilendirmede yer alması gereken asgari hususlar şu şekilde sayılmıştır;

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

 

 1. a) Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin (veri işleyen = irtibat kişisi) kimliği,
 2. b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 3. c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 4. d) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 5. e) İlgili kişinin sahip olduğu haklar konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

 

6.2. İlgili kişilerin başvurularını yanıtlama yükümlülüğü:

İlgili kişiler, yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle başvuruda bulunarak kendi verilerine ilişkin Kanunda yer alan haklarını kullanabilirler. Bu kapsamda, Ekler Pompa, kişisel veri sahiplerinin haklarının yerine getirilmesi için Kanun’un 13. Maddesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için gereken idari ve teknik önlemleri almıştır.

Kanun’un 11. Maddesine göre ilgili kişinin hakları;

 

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) d ve e bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 5. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Ekler Pompa, Kanun’da yazdığı şekilde, başvuruda yazan talepleri en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırır. İlgili kişi, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması ve ya süresinde yanıt alamaması halinde 30 gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

 

6.3. Kişisel verilerin güvenliğini sağlama yükümlülüğü:

 

Kanun’un 12. Maddesi gereği, veri sorumlusu sıfatıyla Ekler Pompa.;

 

 1. a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleyeceğini,
 2. b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleyeceğini,
 3. c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağını temin eder.

 

Ekler Pompa, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, yukarıda belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, Ekler Pompa, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirecektir.

 

 1. Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

Ekler Pompa, “Özel Nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, Kanun’un 6. Maddesi’ndeki düzenlemeye uygun olarak davranmaktadır. Ekler Pompa, yeterli önlemleri almak koşuluyla özel nitelikli kişisel verileri kişisel veri sahibinin açık rızası var ise işlemektedir.

Kanun’un 6. Maddesi’nin 3. Fıkrasında; “Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” dendiğinden böyle bir veri tutulması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaz.

 

 1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

Ekler Pompa’nın kişisel verileri işleme amaçları aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır;

 

*Ürün ve hizmetlerin en iyi koşullar altında sağlayabilmesi,

*Ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi,

*Müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması,

*Hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi,

*Operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi,

*Ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması,

*Müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi,

*Ekler Pompa ve Ekler Pompa ile iş ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini,

*Ekler Pompa tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişisel veri sahiplerine önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

*Ekler Pompa tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

*Ekler Pompa tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

*Ekler Pompa’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası.

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

 

Ekler Pompa, veri güvenliğinin sağlanması konusuna azami dikkat ve özeni göstermekte olup, işbu kapsamda Kanun’un 12. Maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili gerekli tedbirler almaktadır.

 1. a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 2. b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 3. c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını temin eder.

 

Bu bağlamda şirketimiz tarafından asgari şekilde aşağıdaki aksiyonlar alınmaktadır;

 

*Ekler Pompa,  kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde, yukarıda birinci maddede (a) belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.

*Ekler Pompa bünyesinde çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

*Ekler Pompa bünyesinde çalışanları ve/veya görevleri dolayısıyla kişisel bilgileri öğrenen kişiler, bahse konu bilgileri Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadırlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

*Ekler Pompa tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere, ilgili kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmekte ya da ayrı olarak “taahhütname” alınmaktadır.

*Ekler Pompa,  kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını, çalınmasını veya değiştirilmesini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

*Ekler Pompa, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bahse konu durum en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.

 

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

 

Kanun’un 7. Maddesi bu konuyu düzenlemektedir. Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine Ekler Pompa  tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kanun kapsamında anonim hale getirme, “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Ekler Pompa, anonim hale getirme faaliyetlerini yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Ekler Pompa.’nin kişisel veri işleme süreçlerinde uyguladığı yöntemlerin detayları, Ekler Pompa. “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Prosedüründe” yazılmıştır.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Ekler Pompa, Kanun’un 8. Maddesinde yer aldığı gibi, işlediği kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt içinde başka bir gerçek ya da tüzel kişiye aktarımını yapmaz. Aktarımın gerekçeleri dışında başka bir konuda ilgili kişinin kişisel verisi 3. bir başka kurum ile paylaşılmaz.

Ekler Pompa, Kanun’un 5. Maddesi’nin 2. Fıkrasındaki şartlardan birinin varlığı halinde, verilerin aktarılması konusunda ilgili kişinin açık rızasını almak zorunda değildir.

Ekler Pompa  tarafından saklanan verileriniz, hak ve yetki sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki süreçlerinde kullanılmak üzere bilgi talepleri olması durumunda ilgili resmi mercilerle paylaşılabilmektedir.

Ekler Pompa’nın  yurt dışına kişisel veri aktarımı yoktur.

 

Konuyla ilgili olarak “Kişisel Verilerin Aktarılması Prosedürü” oluşturulmuştur.

 1. Kişisel Verilerin Gizliliği

 

Ekler Pompa  bünyesindeki kişisel veriler “gizliliğe” tabidir. Çalışanların verileri izinsiz olarak toplaması, işlemesi ya da kullanması yasaktır. Çalışanların kişisel verileri özel ya da ticari amaçlar için kullanması, yetkisiz kişilere dağıtması ya da başka bir şekilde erişilebilir kılması yasaklanmıştır. Yöneticiler çalışanlarını iş ilişkisinin başladığı sırada veri koruma ile ilgili yükümlülükler hakkında bilgilendirmektedir. Bu yükümlülük, iş ilişkisinin sonlandırılmasından sonra da devam eder. Çalışan sözleşmelerinde de konu hakkında maddelere yer verilmiştir.

 

13.Çerez Politikası

 

Ekler Pompa Pazarlama İth.İhr.San Ve Tic.Ltd.Şti. (Ekler Pompa) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.


İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, tarafımızca işletilmekte olan www……………………..  internet sitelesinin (“Site”) işletilmesi sırasında, Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitelerimizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Ekler Pompa olarak Site’de kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Siteler’de veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Aydınlatma Metni’nin son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları hakkında daha detaylı bilgi için www………………………………………….com.tr adresinde yer alan Ekler Pompa’nın Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı okumanızı tavsiye ederiz.


Çerez Nedir?


Çerez (Cookie) bir web sitesinin sizi daha sonra tanıyabilmesi için gerekli ufak bir text dosyasıdır. Bu text dosyası size özel olup, sadece bu kodu tanımlayan web sunucusu tarafından okunabilir. Kesinlikle bir virüs değildir. Sizi zaman kaybından korur, kayıt olmuşsanız daha sonraki girişlerinizde vermiş olduğunuz cevapları otomatik olarak hatırlar.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Genel OlarakŞirket olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

-Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.
- Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
- Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

Aydınlatma Metni kapsamındaki amaçlar doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin ikinci fıkrasındaki kanuni veri işleme şartlarının en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz rızanız olmaksızın işlenebilecektir. Aksi hallerde, yani kanuni veri işleme şartlarının bulunmadığı durumlarda kişisel verileriniz yalnızca açık rızanızın bulunduğu hallerde işlenecektir. Her halde, Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

Sitemizde Kullanılan Çerezler


Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir. Çerezi yerleştiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri, Ekler Pompa tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Ekler Pompa ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir. Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Platform’u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir. Kullanım amaçlarına göre, Platform’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.


Zorunlu ÇerezlerBelli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur.

Çerez

Açıklama

ASP.NET_SessionId             

ASP.NET Framework’ünün standart olarak oluşturduğu, kullanıcı oturumlarını yönetmek için oluşturulan bir çerezdir. Bu çerezle herhangi bir kişisel bilgi alınmamakta veya saklanmamaktadır.


Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Platform’da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 • Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin Platform’da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını arttırmak. Örneğin, Platform’un üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platform’u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Platform’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Platform’u ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

 
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.  Bununla birlikte, Sitelerin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz.

Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.

 Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:
 

Adobe Analytics           

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647